Jak se učíme

JAK SE UČÍME?   

 

 

       Škola v současné době pracuje podle vzdělávacího programu Národní škola a dokončuje svůj nový školní vzdělávací program.      

      

Preferujeme při práci individuální přístup k jednotlivým dětem, který ctí jejich možnosti a nabízí jim maximální rozvoj. Děti jsou hodnoceny za svou práci slovně a od druhého stupně také za písemné práce procentuelně (viz. Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Mozaika). Každý žák je hodnocen prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Děti jsou stylem výuky vedeny k samostatnosti a vlastní odpovědnosti za své vzdělání.  

    

     Na prvním stupni pracujeme podle programu "Začít spolu", který ctí individualitu dítěte, učí ho plánovat a hodnotit svou práci, vede k samostatnosti a na druhé straně i zodpovědné spolupráci a vzájemné pomoci.  Děti v prvním a druhém ročníku mají dvě povinné hodiny anglického jazyka, jako přípravku na další studium jazyka.  Součástí týdenního programu I. stupně jsou projektové dny a kooperativní výuka.    

 

      Na druhém stupni vyučujeme všem běžným předmětům, mimoto nabízíme dětem rozšířené vyučování anglického jazyka (4 vyučovací hodiny týdně), hodinu etické výchovy, v rozvrhu je pevně ukotvena hodina reedukace vývojových poruch učení, nabízíme jako nepovinný předmět psaní na počítači. Součástí výuky je práce s vlastním sebehodnocením žáků.     

       

     V maximální možné míře zařazujeme do vyučování projektovou a skupinovou práci. Děti ve všech předmětech pracují s internetem a své práce prezentují i elektronicky.  Za součást výuky považujeme také celoškolní život a akce s ním spojené.

 

 

     Ve škole dobře funguje žákovský parlament, pravidelně pořádáme týdenní přípravný pobyt na začátku školního roku, nejstarší žáci organizují akce pro mladší spolužáky, žáci druhého stupně připravují akce pro mateřské školy, udržujeme některé školní rituály (jako např. školní vánoce, dny spolupráce, školní slavnost).

  

 ŠKOLNÍ PRAVIDLA PRO DOMÁCÍ ÚKOLY

 

 

- úkol učitel zadává s vědomím, že dítě úkol zvládne

 

- úkol je pro dítě, nemusí být podepsán

 

- pokud dítě úkolu nerozumí, obrátí se na učitele, úkol není prací pro rodiče

 

- čtení a slovíčka z cizího jazyka jsou nutnou součástí přípravy na budoucnost po celou

   dobu školní docházky

 

- dítě není za neplnění úkolu trestáno, jeho vypracování je pro něj přínosem

 

- rodiče úkoly neopravují, jsou pro dítě součástí zpětné vazby